CSÉN – avagy Családi Életre Nevelés a görögkatolikus iskolákban

Görögkatolikus intézményeink folyamatos fejlődésen mennek keresztül. Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy új nyílászárókat építenek be, vagy éppen az udvart szépítik meg, hanem újabb és újabb módszertani eszközöket alkalmaznak pedagógusaink az oktatás során. Debrecenben és a régióban egyedülállóan a Hajdúdorogi Főegyházmegye intézményeiben indul el a Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés program– vagyis a CSÉN meghonosítása.

Mi is az a CSÉN program?

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés program alapítója, szakmai felelőse, orvosként arra tette fel az életét, hogy a családot szolgálja. Nemcsak a saját családját „itt és most”, hanem a magyar társadalom jövő családjainak ügyét is „itt és most” (idézet a teljes programról szóló tanulmányból, mely itt érhető el).
A program 1990-ben indult, az ország számos, főként egyházi fenntartású intézményeibe n működik- több, mint 30 éves tapasztalat van mögötte.

A program célja, hogy a társadalom figyelmét a családra fordítsa. A programba bekapcsolódva azon munkálkodunk, hogy a fiataloknak célja legyen a boldog családi élet, melynek alapja a férj és a feleség életszövetsége, elkötelezett szeretetkapcsolata. A program biztatást és segítséget kíván nyújtani a serdülőknek, fiataloknak, annak megerősítésére, hogy kiemelkedően fontos szerepük van saját jövőjük alakításában, és van esélyük – kellő felkészüléssel – az egészségben teljes, boldog családi életre. Egy mondatban összefoglalva a választ: „Érett személyiségek nevelése, akik alkalmassá válhatnak érett kapcsolatokra”.

Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban?

Családi életre nevelő CSÉN foglalkozások színtere a Program elnevezése szerint család-óra®. A Főegyházmegyében legtöbbször az általános- és középiskola tanrend szerint megvalósuló, témába illő tan- illetve osztályfőnöki órája, hittan órája. Igyekszünk, a kerettanterv nyújtotta lehetőség szerint, önálló CSÉN órák bevezetésére. A tanulók az iskolai rendbe illesztve vesznek részt a foglalkozásokon, természetesen külön térítési díj nélkül. Intézményeink pedagógusai komoly felkészítő továbbképzést végeztek ahhoz, hogy bekapcsolódhassanak a CSÉN órák tartásába.

A „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés program szakemberei a program meghonosításához további 4 féléven keresztül mentori támogatást nyújtanak az iskoláknak és a pedagógusoknak. A Főegyházmegyében Szentannai Judit és Andai Anikó mentor CSÉN tanácsadók látják el ezt a feladatot. Mindketten a CSÉN-ben nagy tapasztalattal bíró szakemberek. A 4. félév végén várhatóan a pedagógusok megkapják a Program szakmai felelősétől a felhatalmazást a védjegyezett család-óra® név használatára.

Iskolai keretek között az órákon interaktív formában dolgoznak

A kétirányú párbeszéden alapuló foglalkozásokat az osztály tanítója végzett CSÉN foglalkozásvezetőként tartja.
A program minőség biztosítása érdekében kiemelten javasolt a páros óravezetés. Ennek megvalósítására törekszünk az intézményünkben.

A foglalkozás nem a hagyományos kötött tantermi ülésrend szerint zajlik. A foglalkozásvezetők a diákokat partnernek tekintik, a tanulók nyitottabb légkörben legtöbbször körbe vagy csoportba rendezetten vesznek részt az órákon. Mozognak, játszanak, hiszen a program a gyakorlatra épít, nem a formális pedagógia eszköztárával dolgozik. Fókuszban az egymás meghallgatása, az érzelmi intelligencia, a személyes- és szociális kompetenciák és készségek fejlesztése áll.

A közösen végzett gyakorlatok, játékok, drámapedagógiai elemek segítik a gyerekek bevonódását, az egyes témák élményszerű feldolgozását. Az órán „nincsenek jó és rossz válaszok”. A közös munka, beszélgetés során a különböző véleményeket, gondolatokat meghallgatva születnek meg a válaszok a „miértekre” és a „hogyanokra”.

Milyen témákat jár körbe a CSÉN órákon a gyerek a tanárral együtt?

A Program tematikája összhangban áll a Nemzeti Alaptanterv (NAT) CSÉN kerettantervi anyagával (lásd az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatas.hu-n), mely moduláris rendszerben került kialakításra.
A témákat hét nagy modul fogja össze, amelyek elemei fontos személyiség- és közösségformáló erővel bírnak:

− Család / kötődések támogatása, a gyerekeink felnőtté érése, családalapítása, élethivatásuk (férj – feleség; apa- anya szerep) felvállalása,
− Kapcsolatok, kommunikáció /erőszakmentes kommunikáció és konfliktuskezelési módok, érvelés-ellenérvelés gyakorlása, ami szorosan kapcsolódik a magyar nyelvhez
− Jellem, értékrend /keresztény alapokon nyugvó értékek, érzelmi intelligencia fejlesztése
− Önismeret /személyiségtípusok megismerése, személyiségjegyek, önreflexiós képesség
− Szerelem, szexualitás /nemiség, párválasztás, együtt járás, randizás, felelősségteljes párkapcsolat, családtervezés
− Veszélyek, devianciák, /káros szenvedélyek, függőségek (telefon, drog, alkohol, pornó,) és azok megelőzése, nemet mondani tudás készségének kialakítása
− Változások, veszteségek / életkor előrehaladtával megjelenő normatív krízisek, életfeladatok, megküzdési stratégiák, testvér születése, pályaválasztás, költözés, veszteség feldolgozása, gyászmunka

A témák spirálisan építkezve ismétlődnek a résztvevők érettségéhez és korosztályi sajátságaihoz igazodóan 1-12. évfolyamig.

A program tapasztalatai az elmúlt több, mint 30 év gyakorlata alapján

Azok az osztályok, akik hosszú éveken át a család-órák aktív részesei voltak, a pedagógusok részéről végzett komoly készségfejlesztő munka eredményeképp, legtöbbször könnyebben kezelhetők, közösségként jobban működnek, konfliktusaikat hamarabb megoldják, csendesebben, heves veszekedések nélkül), mint nem „csénező” osztályokban. Megfigyelhető, hogy a közismereti órákon is jobban teljesítenek. Fogalmazásaik, beszédük választékos.

Összességében érettebb személyiséggel léphetnek ki a nagybetűs ÉLET-be, akik alkalmasak lehetnek érett kapcsolatokra.

További információk

„A program meghonosítása iskolánkban” prezentáció itt érhető el.
A program alapítójának és jogszerű képviselőjének honlapja: www.holnaphonlap.hu; www.eletunkacsalad.hu

Nagy öröm számunkra, hogy a Szent Efrém-iskolában is elindult ez a hiánypótló program. Íme néhány telefonnal készített pillanatkép az 5. b, illetve a 7. b osztályban tartott bemutató foglalkozásokról.